OFFICE

 • Sh. Kapil Dev Sharma (Superintendent)
 • Sh. Vijay Kumar Kori
 • Sh. Hoshiar Singh
 • Sh. Davinder Pal Singh

PEONS

 • Sh. Ramesh Chand-Office
 • Sh. Ram Pher Yadav-Office
 • Sh. Kashmir Chand-Comp Science
 • Sh. Bhupinder Kumar - Library
 • Mrs. Sangeeta – Library
 • Ms. Susham – JMC
 • Sh. Kaushal Pandey-Office (C)

DEPARTMENT OF PHYSICS

 • Sh. Manmohan Sharma

DEPARTMENT OF CHEMISTRY

 • Sh. Ashok Kumar
 • Sh. Munish Kumar

DEPARTMENT OF BIOLOGY

 • Sh. Satish Kumar

SAFAI KARAMCHARI

 • Sh. Gopal
 • Sh. Ashwani Kumar
 • Sh. Rocky

Gardener

 • Sh. Jai Parkash
 • Sh. Nanhe Lal
 • Sh. Des Raj
 • Sh. Ram Sunder

CHOWKIDAR

 • Sh. Suraj Pal

DRIVER CUM PEON

 • Sh. Mohinder Singh

COOK

 • Sh. Yash Pal
Like us!
Follow us!
Recommend us!
Follow us!